تعداد مقالات: 21
1. غزل «برای ایران»

دوره 2، شماره 1، بهار 1399

محمدعلی عزت زاده


2. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1399

محمدعلی عزت زاده


3. هویت ملی ایرانی با نگاه بر آثار احمد اشرف و علیرضا شاپور شهبازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-10

سمیه حمیدی؛ پارمیدا عطاری


4. دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-14

پریسا اخوان


7. نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرده «بارگاه سلیمان نبی»

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-29

پارمیدا عطاری


9. داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 42-45

زهره رئیسی


10. هنر اسلامی و حکمت اشراقی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 46-52

مهرداد مشرقی


12. داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-60

محمدعلی عزت زاده


13. باغ تاریخی تاج آباد نطنز

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-92

تورج خسروی جاوید


15. درباره زبان آذریِ کُهن

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 96-99

ضیاء طرقدار


17. ساعت مسجد مشیر شیراز

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 106-108

زهره رئیسی


18. عروسی درخت نارنج

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-110

سیده سپیده سجادی


20. پنگان؛ ساعت آبی واقع در موزۀ آب یزد

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 115-120

فرشید شریف مقدم


21. سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-130

محمدعلی عزت زاده