غزل «برای ایران»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399

محمدعلی عزت زاده


بخشی از قصیده «ایوان مدائن»

دوره 2، شماره 3، آذر 1399

خاقانی شَروانی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399

محمدعلی عزت زاده


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399

محمدعلی عزت زاده


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1399

محمدعلی عزت زاده


امیرکبیر از نگاه بیگانگان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 5-10

کاظم قاسمی گل افشانی


هویت ملی ایرانی با نگاه بر آثار احمد اشرف و علیرضا شاپور شهبازی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-10

سمیه حمیدی؛ پارمیدا عطاری


دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-14

پریسا اخوان


طاق کسری؛ ایوان مدائن

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 10-18

مهران شفیعی نسب لنگرودی


خاندان صدر در ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 47-69

محسن کمالیان


نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرده «بارگاه سلیمان نبی»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-29

پارمیدا عطاری


داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 42-45

زهره رئیسی