روایت تابلوی «عزیمت مسلم بن عقیل(ع) از مدینه به کوفه»

نویسنده

ایران شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The Story of the Tableau “The Departure of Muslim ibn Aqil from Medina to Kufa”

نویسنده [English]

  • Farshid Sharif Moghaddam
Faculty of Literature and Humanities University of Tehran