روایت تابلوی «عزیمت مسلم بن عقیل(ع) از مدینه به کوفه»

نویسنده

ایران شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران


منابع  و مآخذ:
۱- ابومخنف؛ مقت ل­نامه، نشر اسلامیه، ۱۳۸۷.
۲- سیف، هادی؛ نقاشی قهوه ­خانه ­ای، تهران، انتشارات میراث فرهنگی، ۱۳۸۶.
۳- صالح ­پور، اردشیر؛ تحلیل زیبایی ­شناختی و روایت نقاشی-نمایشی تابلوی عزیمت مسلم بن عقیل از مدینه به کوفه، تهران، انتشارات میراث فرهنگی، ۱۳۹۵.
مراجع روایات:
۱- حجازی، یاسین؛ کتاب آه (بازخوانی مقتل حسین بن علی علیه السلام)، بازخوانی کتاب دمع الشجوم ترجمه فارسی ابوالحسن شعرانی از کتاب نفس المهموم، تهران، انتشارات جام طهور، چاپ نهم، ۱۳۹۴.
۲- شهرستانی، محمدحسین؛ اشک روان بر امیر کاروان: ترجمه خصایص الحسینیه، علامه جعفر شوشتری، قم، دارالکتاب، ۱۳۷۴.
۳- صفایی حائری، شیخ عباس؛ تاریخ سیدالشهدا، قم، کتاب جمکران، ۱۳۹۶.
۴- کوه ­کمره ­ای، میرزا خلیل؛ عنصر شجاعت یا هفتادودو تن و یک تن (دوره هشت­ جلدی)، واحد تحقیقات دارالعرفان شیعی، ۱۳۹۱.
۵- لولاور، پرویز؛ زندگانی حضرت قمر بنی ­هاشم، ترجمه کتاب العباس، سید عبدالرزاق موسوی مقرم، تهران، انتشارات آرام دل، ۱۳۹۵.
۶- محمدی اشتهاردی، محمد؛ غم­نامه کربلا: ترجمه لهوف، علی بن موسی طاوس، تهران، نشر مطهر، ۱۳۸۷.
۷- نظری منفرد، علی؛ قصه کربلا به ضمیمه قصه انتقام، تهران، انتشارات سرور، ۱۳۷۹.