شماره‌های پیشین نشریه

بهار 1399، صفحه 1-132
شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار 1399، صفحه 1-132 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه گرافیست