اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدعلی عزت زاده

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aliezzatzadehut.ac.ir
+989121271408
0000-0002-1133-1599

سردبیر

محمدعلی عزت زاده

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aliezzatzadehut.ac.ir
+989121271408
0000-0002-1133-1599

دبیر تحریریه

زهره رئیسی

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

raiesizohregmail.com

سیده سپیده سجادی

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

sepidesajadi67gmail.com

فرشید شریف مقدم

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

farshidsharifhotmail.com
+989151154722
0000-0002-9220-9658

گرافیست

فرشید شریف مقدم

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

farshidsharifhotmail.com
+989151154722
0000-0002-9220-9658