اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرشید شریف مقدم

ایران شناسی دبیر انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

farshidsharifut.ac.ir
09151154722
0000-0002-9220-9658

سردبیر

مسعود طاهرزاده

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

masoud.taherzadeut.ac.ir

ویراستار

مینا اقمشه

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mina.aghmashehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

زهره رئیسی

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

zohre.raiesiut.ac.ir

دبیر تحریریه

سیده سپیده سجادی

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

sepidesajadi67gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیده شبنم شمس الدین

ایران شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

shabnam.shamsedingmail.com
000000016894142x

فرشید شریف مقدم

ایران شناسی دبیر انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

farshidsharifut.ac.ir
09151154722
0000-0002-9220-9658

مسعود طاهرزاده

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mtaherzadehgmail.com

ویراستار

سیده شبنم شمس الدین

ایران شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

shabnam.shamsedingmail.com
000000016894142x

مسعود طاهرزاده

ایران شناسی عضو انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mtaherzadehgmail.com

صفحه آرا

فرشید شریف مقدم

ایران شناسی دبیر انجمن علمی ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

farshidsharifut.ac.ir
09151154722
0000-0002-9220-9658

اعضای هیات تحریریه پیشین

مهران شفیعی نسب لنگرودی

ایران شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mshafinasabgmail.com

محمدعلی عزت زاده

ایران شناسی کمیته ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aliezzatzadehut.ac.ir
0000-0002-1133-1599

اعضای هیات تحریریه

مینا اقمشه

عضو انجمن علمی دانشجویی ایران شناسی دانشگاه تهران

mina.aghmashehut.ac.ir

سیده سپیده سجادی

عضو انجمن علمی دانشجویی ایران شناسی دانشگاه تهران

sepidesajadi67gmail.com