داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، دفتر سوم، به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق، زیر نظر احسان یارشاطر، کالیفرنیا و نیویورک: بنیاد میراث ایران، 1371 (1992).
کوپال، عطاءالله؛ «چهار گام مانده به مرگ؛ داستان کشته شدن سیاوش»، بلاگ چو ایران نباشد تن من مباد، 31 اردیبهشت 1390.