مدائن (ترجمه مدخل «مدائن» از دانشنامه اسلام [لایدن]، نوشته م. استرِک و مایکل گ. مورونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تهران، ایران


م. استرِک و مایکل گ. مورونی؛ مدخل «مدائن»از دانشنامۀ اسلام (لایدن)