جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

نویسنده

دبیر انجمن علمی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یوزف مارکوارت(۱۹۳۰-۱۸۶۴م) زبـان­ شناس، تاریخ ­پـژوه، جغرافیـدان، شرق­ شنـاس و ایـران­ شنـاس نامدار آلمانی، بـا تسلط بی­ نظیرش بر زبانهای ایرانی، ارمنی، یونانی، سریانی و چینی، و اطلاعات بالایی که از تاریخ و جغرافیای ایران داشت؛ کتاب ارزشمند ایرانشهر را در دو بخش و به ترتیب بر پایه جغرافیای موسی خورِنی و جغرافیای بَطلمیوس و تفسیر این متون کهن جغرافیایی به رشته تحریر درآورد. کتاب ایرانشهر در اواخر سال ۱۸۹۸م به پایان نگارش و در سال ۱۹۰۱م به چاپ رسید. در این جستـار، کوشیده می شود به کمک این کتاب بی ­مانند، مطالعه ­ای در جغرافیای ایران باستان از دیدگاه دو مورخ/ جغرافیدان یادشده به انجام رسد. علی­ رغم تقدم تاریخی بطلمیوس بر خورنی، مطابقِ ترتیبِ نگارشِ مارکوارت در کتاب ایرانشهر؛ نخست دیدگاه خورنی و سپس نگاه بطلمیوس به جغرافیای ایران بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography of Ancient Iran from the View of Ptolemy and Movses Xorenac’i (According to Josef Markwart's Ērānšahr)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ezzatzadeh
M. A. student of Iranology The University of Tehran, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient Iran
  • geography
  • Historical geography
  • Ērānšahr
  • Markwart
  • Ptolemy
  • Movses Xorenac’i