ایران ویج (ترجمه مدخل «ایران ویج» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته دیوید نیل مک کنزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ایران شناسی


David Neil MacKenzie; "ĒRĀN-WĒZ", Encyclopædia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 5, p. 536
Benveniste, Émile; “L’Érān-vēž et l’ origine légendaire des Iraniens,” BSO(A)S 7, pp. 265-74.
Gershevitch, Illya; “Old Iranian Literature,” in HO I, IV, 2, 1, pp. 1-30.
Gnoli, Gherardo; The Idea of Iran, Rome, 1989.
Henning, Walter Bruno; “The Book of the Giants,” BSO(A)S 11, pp. 52-74.