طاق کسری؛ ایوان مدائن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

گاهی و به ­ویژه در گفتگوهای عامه و البته حتی در برخی رسانه­ ها، واژه­ هایی درباره مدائن و رخدادهای هنگام ساسانیان، نادرست به­ جای هم به­ کار می­ رود و یا نادرست نگاشته می­ شود. نویسنده در این یادداشت، برخی از آنها را گزارش داده ­است. افزون بر آن، چند نگارۀ کهن از ایوان ­خسرو پیش از ویرانی یک شانة آن در تُنداب 1267خ (1888م) -سال سفر ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ- نیز آورده شده است. به ­باور نگارنده، نباید به گزارش ­بازسازی گور سلمان فارسی به­ وسیله سلطان مراد چهارم عثمانی، بی­گمان بود.

کلیدواژه‌ها


بیات، عزیزالله؛ تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1381.
حریری، علی­اصغر؛ «قصیدة بُحتُری و ترجمة آن به ­نثر و قال یصف ایوان کسری» مجله وحید، فروردین 1350، دوره نهم، شماره یکم (پیاپی 88)، ص 17-21 و 151.
کرَمِر. جوئل ل.؛ احیای فرهنگی در عهد آل­ بویه، انسان­گرایی در عصر رنسانس اسلامی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1375.
وبگاه دانشگاه تهران (ut.ac.ir).
وبگاه دانشگاه سوآس لندن (soas.ac.uk).
وبگاه مَپکارتا (mapcarta.com/12526252).
وبگاه موزۀ متروپُلیتن نیویورک (metmuseum.org).
وبگاه ویکیپدیا (en.wikipedia.org).