داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

نویسنده


اتحاد محکم، سحر؛ «مطالعه نشانه ­شناختی نقوش قاجاری سربینه حمام وکیل شیراز»، دانشکده پژوهش­های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۳.
دادور، ابوالقاسم و دیگران؛ هنرِ آهک­بُری در حمام وکیل شیراز، ۱۳۹۴.