غزل «برای ایران»

نویسنده

دبیر انجمن علمی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

"For Iran", a Persian lyric poem

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ezzatzadeh
M. A. student of Iranology, Faculty of Literature and Humanities, The University of Tehran, Tehran, Iran