نویسنده = محمدعلی عزت زاده
تعداد مقالات: 6
1. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399

محمدعلی عزت زاده


2. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1399

محمدعلی عزت زاده


4. داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-60

محمدعلی عزت زاده


5. سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-130

محمدعلی عزت زاده


6. غزل «برای ایران»

دوره 2، شماره 1، بهار 1399

محمدعلی عزت زاده