داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

نویسنده

دبیر انجمن علمی ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شاهنامه فردوسی روایت حکیمانه حماسه ملی ایران و سند هویت ملی ایرانی است. این میراث گرانسنگِ فرهنگ و ادب ایران را به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده­ اند. رستم پهلوان نخستِ شاهنامه، تبار پهلوانی نیز دارد و فرزند زال فرزند نریمان از تبار گرشاسب؛ پهلوان اسطوره ­ای ایران است. در میان خیل یلان شاهنامه که هر یک آرمانی را در داستانهای آن دنبال می­ کنند، رستم تنها پهلوانی است که همیشه و تنها آرمانش ایران است. رستم در شاهنامه، نماد ایران است و فردوسی با درک عمیق از تمدن ایرانی و قدرت بی­ مانندِ حماسه­ سرایی، این نماد را در فرهنگ ایرانی جا انداخته ­است. مرگ رستم اگرچه همچون مرگ سهراب و سیاوش، سوزناک و جانگداز نیست؛ اما تلخترین مرگ شاهنامه است و پایان کارِ پهلوانان و پهلوانی در ایران. فردوسی، استـادِ تصویرگرِ حماسه ملی ایران، رویکرد ویـژه ­ای به مرگ دارد و این در جای­ جای شاهنامه، به ­ویژه آغاز «داستـان رستم و سهراب» به ­خوبی خوانده می ­شود. «داستـان رستم و شغاد» داستـان تلـخ و غم ­انگیز مرگ رستم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Story of “Rostam and Shaghād” from Ferdowsi’s Shahnameh

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ezzatzadeh
M. A. student of Iranology, Faculty of Literature and Humanities, The University of Tehran, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Ferdowsi
  • story
  • Epic
  • Pahlavan
  • hero
  • Rostam
  • Shaghād
  • Rostam's death