هَرولد والتر بیلی؛ از کشاورزی تا زبان‌شناسی (ترجمه مدخل «بِیلی» از دانشنامه ایرانیکا، نوشته جان شِلدِن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی - دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ااین مقاله، ترجمه­ مدخل «بیلی» از دانشنامه­ ایرانیکاست که به­صورت برخط در 20 ژوئیه 2002 مـنتشر و در 24 اوت 2011 بـه­روزرسـانی شـده­ است. جـان شِلـدِن در ایـن مقـاله کوشیده­ است تمام زوایای زندگی علمی هَرولد والتر بیلی را بررسی و تصویری کامل از او ارائه کند. همچنین در پایان، گزیده­ ای از کتاب­شناسی وی آمده که برای آشنایی بیشتر با کارهای او که در ایران کمتر شناخته­ شده هستند، مفید خواهد بود. بیلی یکی از پژوهشگران مطرح حوزه­ مطالعات تطبیقی زبان­های ایرانی است که به­ خصوص به ­دلیل مطالعات پیشگامانه ­اش درباره­ زبان سکایی منطقه ختن، قابل توجه است. وی یادگیری زبان‌های یونانی، لاتین و همچنین زبان‌های غیراروپایی و حتی اوستایی را از دوران نوجوانی آغاز کرد و گفته می­شود که حدود 50 زبان می ­دانسته و همین او را به یکی از برجسته ­ترین شرق­ شناسان و ایران ­شناسان بریتانیایی تبدیل کرده­ بـود. از آثـار او می­ توان به موضوعات زرتشتی در کتاب‌های قرن نهم (۱۹۴۳)، متن‌های ختنی (۱۹۴۵)، متن‌های بودایی خُتَنی (۱۹۵۱)، مطالعـات هنـدوسکاییِ متن‌هـای خُتَنی (۱۹۵۳) و واژه­ نامۀ سکاییِ خُتَن (1979) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


کتابشناسی کامل نوشته ­های منتشرشده­ بیلی، در فاصله­ 1930-1970، توسط امریک و جانسون، در BSOAS, XXXIII, 1 1970, pp. ix- xiv، نوشته و منتشر شده‌است.
فهرست کامل­تر مقالات، در  Acta Iranica, 20, 1979, pp. 33-5، در دسترس است.
امـریک کتـابشنـاسی وی شامل نقدها را کامل کـرده‌است که تا آخرین اثر منتشرشده ­­اش (1993) را در بر می­ گیرد. این کتابشناسی، تا زمان تحریر این مقاله، منتشر نشده‌است و من (نویسنده مقاله) مدیون پرفسور سیمز ویلیامز هستم که نسخه­ای از آن را برای این گزیده، در اختیار من قرار دادند.
کتاب­ها
The Content of Indian and Iranian Studies: an inaugural lecture delivered on 2 May 1938. 35 pp. C.U.P., Cambridge, 1938.
Codices Khotanenses, Monumenta linguarum Asiae Maioris II, facsimiles with introduction, xiii, 183 pp., Copenhagen, 1938.
Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (Ratanbai Katrak Lectures), vii, 235 pp., Clarendon Press, Oxford, 1943.
Reprint with new introduction and index, lii, 245 pp., 1971. (ed.): Khotanese Texts, Vol. I, x, 257 pp., C.U.P., Cambridge, 1945.
Second edition in Khotanese Texts I-III, C.U.P., Cambridge, 1969. (ed.): Khotanese Buddhist Texts, (Cambridge Oriental Series, 3), ix, 157 pp. Taylor’s Foreign Press, London, 1951.

   
                                       
 
Revised edition: C.U.P., Cambridge, 1981. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. II,x, 134 pp. C.U.P., Cambridge, 1954.
Second edition in Khotanese Texts I-III, C.U.P.,Cambridge, 1969. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. III,viii, 140 pp. C.U.P., 1956.
Second edition in Khotanese Texts I-III, C.U.P.,Cambridge, 1969. Saka Documents I-IV,Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part II, vol. V, Portfolios I-IV, London, 1960, 1961, 1964, 1967. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. IV,viii, 192 pp. C.U.P.,Cambridge, 1961. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. V,xiii, 395 pp. C.U.P., Cambridge, 1963. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. VI. Prolexis to the Book of Zambasta. xix, 463 pp. C.U.P., Cambridge, 1967.
Saka Documents Text Volume [I], Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part II, Vol. V, Texts I, viii, 129 pp., plate. Percy Lund, Humphries and Co. Ltd., London, 1968.Dictionary of Khotan Saka, xvii, 559 pp. C.U.P., Cambridge, 1979.
The Culture of the Sakas in Ancient Iranian Khotan,” (Columbia lectures on Iranian Studies, 1), xii, 109 pp., Delmar, New York, 1982. (ed.) Indo-Scythian Studies; being Khotanese Texts, Vol. VII, xvi, 147 pp., C.U.P.,Cambridge, 1985.
مقالات
A number of important articles are reprinted in Opera Minora, Articles on Iranian Studies,” vol.1, 463 pp. and vol. 2, 504 pp., ed. M. Nawabi, Forozangah Publishers, Shiraz, Iran, 1981.
“Iranica [(I)],” JRAS, 1930, 1, pp. 11-19.
“To the Žāmāsp-nāmak. I,” BSOS, VI, 1, 1930, pp. 55-85.
“To the Žāmāsp-nāmak. II,” BSOS, VI, 3, 1931, pp. 581-600.
“Western Iranian dialects,” TPS, 1933, [pub.] 1934, pp. 46-64.
“Iranian Studies, III,” BSOS,VII, 2 1934, pp. 275-98.
“Iranian Studies, V,” BSOS, VIII, 1, 1935, pp. 117-42.
“Handschriften aus Chotan und Tunhuang,” ZDMG, XC, 3, 1936, pp. 573-78.
hīnāysä ’general’,” pp. 790-91 in F. W. Thomas, “Some Words found in Central Asian Documents,” BSOAS, VIII, 2-3, 1936.
“An Itinerary in Khotanese Saka,” Acta orientalia, XIV, 4, 1936, pp. 258-267.
“Yazdi,” BSOS, VIII, 2-3, 1936, pp. 335-61.
Ttaugara,” BSOS, VIII, 4, 1937, pp. 883-921.
“Hvatanica[, I],”, BSOS, VII, 4, 1937, pp. 923-936.
“Hvatanica, II,”, BSOS, IX, 1, 1937, pp. 69-78.
“Hvatanica, III,”, BSOS, IX, 3, 1938, pp. 521-543.
Vajra-praj…nā-pāramitā" ZDMD, XCII, 2-3, 1938, pp. 579-93, 605-6.
“The Jātaka-stava of Jnānayaśas,” BSOAS, IX, 4, 1939, pp. 851-859.
“The Rāma Story in Khotanese,” JAOS, LIX, 4, 1939, pp. 460-8.
“Turks in Khotanese Texts,” JRAS, 1939, 1, pp. 85-91.
“Rāma[, I],” BSOS, X, 2, 1940, pp. 365-76.
“Rāma, II,” BSOAS, X, 3, 1940, [pub] 1941, pp. 559-98.
Ttāgutta,” BSOAS, X, 3, 1940, [pub] 1941, pp. 599-605.
“Hvatanica, IV,” BSOAS, X, 4, 1942, pp. 886-924.
“A Turkish-Khotanese Vocabulary,” BSOAS, XI, 2, 1944, pp. 290-6.
“The Khotan Dharmapada,” BSOAS, XI, 3, 1945, pp. 488-512.
“Gāndhārī,” BSOAS, XI, 4, 1946, pp. 764-97.
“Recent Work in ‘Tocharian’,”TPS, 1947,[pub.]1948, pp. 126-53. “Irano-Indica[, I],” BSOAS, XII, 2, 1948, pp. 319-32.
“A Khotanese Text concerning the Turks in Kantsou,” AM, NS, I, 1, 1949, pp.28-52.
“The Present State of Khotanese Studies,” in Actes du XXIme Congrés Internationale des Orientalistes, Paris, 23-31 juillet 1948. Paris, 1949, pp.166-7.
‘L’accento in Osseto Digoron,” Ricerche Linguistiche, I, 1, 1950, pp. 58-66.
“The Tumshuq Karmavāca,” BSOAS, XIII, 3, 1950, pp. 649-70.
“Irano-Indica,” IV, BSOAS, XIII, 4, 1951, pp. 920-38.
‘The Staël-Holstein Miscellany’, AM, NS, II, 1, 1951, pp. 1-45.
“Kusanica,” BSOAS, XIV, 3, 1952, pp. 420-34.
“Analecta Indoscythica, I,” JRAS, 1953, 3-4, pp. 95-116.
“Ariaca,” BSOAS, XV, 3, 1953, pp. 530-40.
Madu: a Contribution to the History of Wine,” Tōhō Gakuhō, Kyoto, XXV, 1, 1954, pp. 1-11.
“Buddhist Sanskrit,” JRAS, 1955, 1-2, pp. 13-24.
“Languages of the Saka,” Handbuch der Orientalistik, I, Abt., IV. Bd., Iranistik, 1, Linguistik, 1958, pp. 131-54.
“Ambages Indoiranicae,” Annali Ist. Or. Napoli, Sez. Ling., I, 2, 1959, pp. 113-46. “Iranian arya- and daha-,” TPS, 1959, [pub.] 1960 pp. 71-115.
“Vijaya Sangrāma,” AM,NS, VII, 1-2, 1959, pp.11-24.
“Iranian arya- and daha-, supplementary note,” TPS, 1960, [pub.] 1961, pp. 87-8.
“The Preface to the Siddhasā ra-śāstra,” in A Locust’s Leg: Studies in Honour of S. H. Taqizadeh, ed. W. B. Henning and E. Yarshater, London, 1962, pp. 31-8.
“The Profession of Prince Tcūm-ttehi,” in Indological Studies in Honour of W. Norman Brown, (American Oriental Series, XLVII.), ed. Ernest Bender, New Haven, 1962, pp.18-22.
“Romantic Literature in Early Khotan,” in Mélanges d’Orientalisme offerts à Henri Massé à l’Occasion de son 75éme Anniversaire. (Publications de l’Université de Téhéran, No. 843.), Imprimerie de l’Université, Teheran, 1963, pp. 17-20.
“Saka Miscellany,” in Indo-Iranica: Mélanges presentés à Georg Morgenstierne à l’Occasion de son 75éme Anniversaire, Wiesbaden, 1964, pp.8-12.
“Iranian in Armenian,” Revue des Études Arméniennes, NS, II, 1965, pp. 1-3.
“A Metrical Summary of the Saddharma-puṇḍarīka-sūtra in Gostana-deśa,” Bulletin of Tibetology (Gangtok, Sikkim), II, 2, 1965, pp. 5-7.
“Vajrayāna texts from Gostana,” in Studies in Esoteric Buddhism and Tantrism in Commemoration of the 1150th Anniversary of the Founding of Koyasan. Koyasan University, Koyasan, 1965, pp. 27-39.
“Viśa Samgrāma,” AM, NS, XI, 2, 1965, pp. 101-19.
“The Sudhana Poem of Ṛddhiprabhāva,” BSOAS, XXIX, 3, 1966, pp. 506-32.
“A tale of Aśoka,” Bulletin of Tibetology, (Gangtok Sikkim), III, 3, 1966, pp. 5-11.
“Saka śśandrāmata,” in: Festschrift für Wilhelm Eilers: ein Dokument der Internationalen Forschung zum 27. September 1966, ed. Gernot Wiessner, Wiesbaden, 1967, pp. 136-43.
“Kaniska,” in Papers on the Date of Kaniska, ed. A. L. Basham, Leiden, 1968, pp. 35-8.
Avesta and Saka,” IIJ, XI, 4, 1969, pp. 289-292.
“A Range of Iranica,” in W .B. Henning Memorial Volume, (Asia Major Library) ed. M. Boyce and I. Gershevitch, London, 1970, pp. 20-36.
Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtrathe summary in Khotan Saka"(Occasional paper 10). The Australian National University, Faculty of Asian Studies, Canberra, 1971 (reprinted with errata 1973).
“Trends in Iranian Studies,” Memoirs of the Research Department of the Tokyo Bunko, No. 29, Tokyo, 1971, pp. 1-16.
“The Culture of the Iranian Kingdom of Ancient Khotan in Chinese Turkestan,”Memoirs of the Research Department of the Tokyo Bunko, No. 29, Tokyo, 1971, pp. 17-29.
“Story-telling in Buddhist Central Asia,” Acta Asiatica, Bulletin of the Institute of Eastern Culture, 23, Tokyo, 1972, pp. 63-77.
“Taklamakan Miscellany,” BSOAS, XXXVI, 2, 1773, pp. 224-27.
“The Pradakṣiṇā-sūtra of Chang Tsiang-kuin,” Buddhist Studies in Honour of I. B. Horner, ed. L. Cousins et al., Dordrecht, 1974. pp. 15-18.
“Saka cadarno and Surkh Kotal kara-lrangga,” Mélanges Linguistiques offerts à ҳmile Benveniste, Paris, 1975, pp. 33-35.
“Mahāprajnā-pāramitā-sūtra,” Prajnāpāramitā and Related Systems: Studies in Honor of Edward Conze, ed. L. Lancaster, Berkeley, 1977, pp. 153-162.
“The Bodhisattva in the Prajnā-pāramitā,” Senarat Paranavitana Commemoration Volume, ed. Leelananda Prematilleke, et al., Leiden, 1978, pp. 20-21.
“North Iranian Problems,” BSOAS, XLII, 2, 1979, pp. 207-210.
“Professor Georg Morgenstierne,” (obituary), JRAS, 1979, pp. 95-96.
"Ossetic (Nartä),” Traditions of Heroic and Epic poetry, vol. 1, ed. A.T Hatto, London, pp. 236-67.
Bisclavret in Marie de France,” Cambridge Medieval Celtic Studies, 1, 1981, pp. 95-7.
“Indo-Iranica,” Indologica Taurinensia, VIII-IX (Dr. Ludwik Sternbach Commemoration Volume), 1980-81, pp. 15-18.
“Two Kharoṣṭhī Inscriptions,” JRAS, 1982, 2, pp. 149-155, plates II-VIII on pp. 142-148.
“Khotanese Saka Literature,” Chapter 34 (pp. 1230-1243), The Cambridge History of Iran, vol. 3 (2), ed. E. Yarshater, Cambridge, 1983.
“Vedic ksumpa- and related Data,” AmtadhārāProfessor R. N. Dandekar Felicitation Volume, ed. S.D. Joshi, Delhi, 1984, pp. 17-20.
“Durauzha the Drink Exhilarant,” South Asian Studies, 1, 1985, pp. 57-61.
“Apastāk,” Acta Iranica, 24, Leiden, 1985, pp. 9-14.
“Appendix I. Plant Names,” in Cambridge History of Iran, vol.2, ed. I Gershevitch, Cambridge, 1985, pp. 870-3 “An Iranian Miscellany in Armenian,” pp. 1-8, Armenian Studies. Études Arméniennes. In Memoriam Haïg Berbérian, ed. Dickran Kouymjian, Lisbon, 1986.
“Iranian Loanwords in Armenian,” in Encyclopaedia Iranica,vol.2, ed. E Yarshater, London and New York, 1987, pp. 459-465.
“Baga,” in Encyclopaedia Iranica,vol.3, ed. E Yarshater, London and New York, 1988, pp. 403-4.
“Iranian kēt ‘Foreteller’ and Related Words,” Acta Iranica, 30, Leiden, 1990, pp.6-9.
“Asiani and Pasiani,” in Bulletin of the Asia InstituteNS, vol. 7, 1993, pp. 9-10.
Reviews; G. Morgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages. Vol. I: Parachi and Ormuri, Oslo, 1926, in BSOS, VI, 3, 1931, pp. 768-9.
J.C. Tavadia, Šāyast-nē-Šāyast. A Pahlavi Text on Religious Customs, edited, transliterated and translated, with introduction and notes, Hamburg, 1930, in JRAS, 1932, 4, pp, 973-4.
J. Mansion, Esquisse d’une Histoire de la Langue Sanskrite, Paris, 1931, in JRAS 1932, 4, pp. 976-7.
H.S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi. Vol. II: Glossar, Uppsala, 1931, in JRAS, 1933, 4, pp. 1003-4.
S. Konow, Saka Studies, Oslo, 1932, in BSOS, VII, 2, 1934, pp. 412-3.
A. Meillet, Grammaire du Vieux-Perse, 2nd ed. rev. É. Benveniste, Paris, 1931, in BSOS, VII, 3,1934, pp. 700-2.
É. Benveniste, Essai de Grammaire Sogdienne, deuxiҳme partie. Morphologie, Syntaxe et Glossaire, Paris, 1929, in BSOS, VII, 3, 1934, pp. 702-3.
A.V. Williams Jackson, Researches in Manichaeism: with Special Reference to the Turfan Fragments, New York, 1932 in JRAS, 1934, 1, pp. 145-6.
A. Christensen, Les Kayanides, Copenhagen, 1931, in JRAS, 1934, 3, pp. 568-9.
ҳ. Benveniste and L. Renou, Vtra et Vθragna,Étude de Mythologie Indo-iranienne, Paris, 1934, in BSOS, VII, 4, 1935, pp. 975-6.
M. Leumann, Sakische Handschriftproben, Hamburg, 1934, in JRAS, 1936, 1, pp. 121-2.
É. Benveniste, Les Infinitifs Avestiques, Paris, 1935, in BSOS, VIII, 4, 1937, pp. 1155-6 W.B. Henning, Ein Manichäisches Bet- und Beichtbuch, Berlin, 1936, in BSOS, IX, 1, 1937, pp. 229-31.
A. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen-Paris, 1936, in BSOS, IX, 1, 1937, pp. 231-3.
J. Nobel, Suvarabhāsottamasūtra. Das Goldglanz-Sūtra, ein Sanskrittext des Mahāyāna-Buddhismus, Leipzig, 1937, in BSOS, IX, 4, 1939, pp. 1054-5.
G. Morgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages. Vol. II. Iranian Pamir Languages, Oslo, 1938, in BSOS ,IX, 4, 1939, pp. 1057-8.
J. Duchesne-Guillemin, Les Composҳs de l’Avesta, Liége, 1936, in JRAS, 1939, I, pp. 112-7.
É. Benveniste, Codices Sogdiani,Copenhagen, 1940, in BSOAS, X, 4, 1942, pp. 1020-1.
S. Konow, A Medical Text in Khotanese, Ch II 003 of the India Office Library with translation and vocabulary, Oslo, 1941, in BSOAS, X, 4, 1942, pp. 1021-3.
R.G. Kent, Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, 1950, in JRAS, 1951, 2, pp. 193-5.
J. Filliozat, La Doctrine Classique de la Médicine Indienne. Ses Origines et ses Paralléles Grecs, Paris, 1949, in BSOAS, XV, 3, 1953, pp. 628-9.
M.J. Dresden, The Jātakastava or “Praise of the Buddha’s Former Births", Philadelphia, 1955, in JRAS, 1958, I, pp. 104-5.
É. Benveniste ,Études sur la Langue Osséte, Paris, 1959, in JRAS, 1961, 1, pp. 53-56.
R.L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, fasc. 1, Oxford, 1962, in JGLS, XLII, 1-2, 1963, pp. 68-9.
J. Brough, TheGhāndhārī Dharmapada, Oxford, 1962, in JRAS, 1963, 2, pp. 282-3.
M. Mayrhofer, Zum Namengut des Avesta,JRAS, 1979, I, pp. 59-60.