نویسنده = ������������ ����������������
تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-135

عطاءالله کوپال؛ پریسا اخوان