نویسنده = ������������ ����������
تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-135

عطاءالله کوپال؛ پریسا اخوان


دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-14

پریسا اخوان