نویسنده = پریسا اخوان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 112-135

عطاءالله کوپال؛ پریسا اخوان


2. دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-14

پریسا اخوان