نویسنده = �������������� ��������
درباره زبان آذریِ کُهن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 96-99

ضیاء طرقدار