چهار عمل اصلی حساب در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نگارنده واژه­ های فارسیِ سَره برای انجام چهار عمل اصلی حساب را شناسانده­ است. این کار با بررسی ادبیات شفاهی و گفتگوهای روزمره، آموزش دبستانی و یاری گرفتن از آنچه نویسنده مزخرفات خوانده و آنها را دسته­ بندی و گزارش کرده؛ بدون جستجو در ادبیات نوشتاری و پژوهش در آثار فارسیِ برجای مانده از دانشمندان پرشمار ایرانی دوره اسلامی که از گزند زمانه دور مانده و البته کمیابند؛ انجـام گرفته ­است. همچنین نگارنده یک زبانزد و نام دو ­شهر ساسانی را نیز که به ­باورش، به همین جستار پیوند دارد، گزارش و رمزگشایی کرده ­است.

کلیدواژه‌ها


ابن­ ندیم (ابن اسحاق ندیم)، ابوالفرج محمد ابن اسحاق؛ الفهرست، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1366.
تاریخ ایران کمبریج، جلد پنجم، قسمت چهارم: مذاهب و فرق، ریچارد ن. فرای، ترجمة تیمور قادری، تهران: انتشارات مهتاب، چاپ اول، 1390.
مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی؛ اطلس کامل شهر تهران، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1364.