گنجینه سنگهای قیمتی و اشیاء گرانبهای اوزون حسن خان آق قویونلو؛ برگرفته از سفرنامه جوزافات باربارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

نقطه اوج ارتباط بین ونیزیـان با ایـران از زمان شروع در زمان ایلخانیـان تـا اواخر دوره صفوی، به­ هنگام سلطنت اوزون­ حسن­ خان آق ­قویونلو بود که به­ دلیل داشتن یک دشمن مشترک به­نـام عثمانیان در قرن 15 میلادی وارد مرحله جدیدی شد. ماحصل این رابطه ویژه اگرچه از نظر نظامی چشمگیر و تأثیرگذار نبود، اما سبب نوشته شدن خاطرات سفر افرادی شد که از سوی جمهوری ونیـز در نـقش مستشار نظامی به ایـران فرستـاده شده­ بودند. در ایـن میـان، جوزافات باربارو  سفرنـامه­ای دارد که در آن به­خوبی زوایای پادشاهی اوزون­حسن ­خان و زنـدگی ایـرانی را روایت کرده­ است. این سفیر ونیزی در برهه­ ای که در دربار اوزون­ حسن به ­سر می ­برده،  اشیاء گرانبهایی را نیز دیده و بخشی از سفرنامه­ اش را درباره آنها به رشته تحریر درآورده ­است. این بخش از سفرنـامه را می ­تـوان مشابه یک نوع تنسوخ­نامه مختصر در نظر گرفت که به­ اجمال اطلاعـات ارزشمندی درباره گوهرهای در تملک اوزون­ حسن­ خان منعکس کرده ­است.

کلیدواژه‌ها


باربارو، جوزافات و دیگران، سفرنامه های ونیزیان در ایران (شش سفرنامه)، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1384، ص­ص 17-122.
دین­ پرست، ولی؛ صدقی، ناصر؛ سوری، سعیده؛ «مناسبات تجاری جمهوری­های ونیز و جنُوا با ایرانِ عصر ایلخانی»، فصلنامه علمی­ پژوهشی تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهرا، سال بیست­ و پنجم، دوره جدید، شماره 26، پیاپی 116، تابستان 1394.
رنجبر، محمدعلی؛ رحیمیان، محمدحسن؛ «بـرآمـدن شاه اسمـاعیـل اول از منظـر ونیـزیـان؛ بـازخوانی منـابع ترجمه ­نشدۀ ایتـالیـایی»، فصلنـامه عـلمی - پـژوهشی پژوهش­های تاریخی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، سال پنجاه­ و پنجم، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 3 (پیاپی 43)، پائیز 1398، ص­ص 35-52.
طوسی، محمد بن محمد بن حسن «خواجه نصیرالدین»؛ تنسوخ­نامه ایلخانی، با مقدمه و تعلیقات محمدتقی مدرس رضوی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1348.
Rota, Giorgio; »Diplomatic Relation between Safavid Persia and the Republic of Venice, an Overview«, The Turks, Yeni Turkiye Publications, 2002.