پنگان؛ ساعت آبی واقع در موزۀ آب یزد

نویسنده

ایران شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران


1- اصطخری، ابواسحق ابراهیم؛ مسالک و ممالک، ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری، به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، 1340.
2- پاپلی یزدی، محمدحسین و لباف خانیکی، مجید؛ «واحد تقسیم آب در نظامهای آبیاری سنتی»، تحقیقات جغرافیایی، تابستان و پاییز 1377، شماره 49 و 50، ص­ص 47-73.
3- سعادتمند، ایرج و رحیمی، غلامحسین؛ «مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تکیه بر ابزار پنگان»، تاریخ علم، پاییز و زمستان 1395، شماره 21، ص­ص 153-159.
4- محقق، مهدی؛ «پنگان - فنجان - بنکام - فنجام یا یکی از انواع ساعتهای زمانی در تمدن اسلامی»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، بهار 1375، شماره 7، ص­ص 23-31.