آب سنجی در ایران خلاصه مدخل «آب‌سنجی»، نوشته جواد صفی‌‌نژاد دانشنامه فرهنگ مردم ایران، جلد ۱

نویسنده

دانشجوی ایران شناسی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


مدخل «آب‌سنجی»، نوشته جواد صفی‌‌نژاد

 دانشنامه فرهنگ مردم ایران، جلد 1

حکمت یغمایی، عبدالکریم؛ جندق، روستایی کهن بر کران کویر، تهران: توس، 1353.
خوارزمی، محمد بن احمد، مفاتیح‌ العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362.
شیخ بهایی، محمد؛ طومار، به کوشش کاظم سمیعی، اصفهان، 1307.
صفی‌نژاد، جواد؛ نظامهای آبیاری سنتی در ایران، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1359.