ساعت مسجد مشیر شیراز

نویسنده


فرصت­ الدوله حسینی شیرازی، محمد نصیر؛ آثار عجم (آثار العجم)، جلد یک، به تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362.
فروزانی، سید ابوالقاسم؛ شیراز دلنواز، شیراز: ادیب مصطفوی، چاپ اول، 1391.