حجامت؛ درمان باستانی ایرانی/ ترجمه مدخل «حجامت» از ایرانیکا نوشته ویلِم فلور


Floor, Willem;  “BLOODLETTING”, Iranica, Vol. IV, Fasc. 3, pp. 315-316.                     

O. Blau, Commerzielle Zustaende Persiens, Berlin, 1858, p. 76.
Maḥmūd b. Moḥammad b. ʿOmar Čagmīnī, Qānūṇča, ed. M. T. Mīr, Shiraz, 1350 Š./1971, pp. 85-86.
J. Chardin, Les voyages, ed. L. Langlès, V, Paris, 1811, pp. 171, 179, 191.
Żīāʾ-al-Dīn Moḥammad Ebn Oḵowwa, Maʿālem al-qorba fī aḥkām al-ḥesba, GMS, N.S. XII, London, 1938, pp. 54-55.
C. Elgood, A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate from the Earliest Times Until the Year A.D. 1932, Cambridge, 1951, pp. 12-13, 269-­70, 300.
Idem, Safavid Medical Practice, London, 1970, pp. 140-49.
K. O. Kuppe, Der Blutigel in der ärztlichen Praxis, Stuttgart, 1955.
M. Najmābādī, Tārīḵ-eṭebb dar Īrān pas az Eslām, Tehran, 1353 Š./1974, pp. 400, 425, 469, 798.
N. Najmi, Dār-al-­ḵelāfa-ye Tehrān, Tehran, 1348 Š./1969, pp. 103-07.
A. R. Neligan, “Public Health In Persia 1914-1924,” The Lancet 3, 3 April 1926, pp. 742-44.
P. H. Niebyl, Venesection and the Concept of the Foreign Body, Ph.D. dissertation, Yale University, 1969.
E. J. Polak, Persien. Das Land und seine Bewohner II, Leipzig, 1865, pp. 237-40.
J. Šahrī, Tehrān-e qadīm, Tehran, 1357 Š./1978, pp. 32, 145, 257-59.
J. L. Schlimmer, Terminologie médico-pharmaceutique, Tehran, 1874, repr. 1970, s.v. anémie and saignée.
J. Thevenot, Travels of Mons. Thevenot II, London, 1869, repr. 1971, p. 88.