کلیدواژه‌ها = رباط نو
سریزد؛ روستای تاریخی در حاشیه کویر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-130

محمدعلی عزت زاده