نویسنده = ���������������� ��������
تاریخچه ایران‌شناسی در ژاپن

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 58-68

زهرا عابدینی