نویسنده = دکتر فرزانه گشتاسب
گزارشی از مراسم پنجه در سنت زرتشتیان شریف‌آباد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 26-30

دکتر فرزانه گشتاسب