نویسنده = دکتر سید احمدرضا قائم‌مقامی
نوش، نوشجان، نوشِ جان

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 23-25

دکتر سید احمدرضا قائم‌مقامی