نویسنده = مسعود طاهرزاده
بی بی شهربانو

دوره 2، شماره 5، تیر 1400، صفحه 86-87

مسعود طاهرزاده


دخیل

دوره 2، شماره 5، تیر 1400، صفحه 88-89

مسعود طاهرزاده


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 4-4

مسعود طاهرزاده


چوب‌بازی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 38-40

مسعود طاهرزاده