نویسنده = ���������� ���������� ����������
اهمیت ایران شناسی در بستر فرهنگ جهانی

دوره 2، شماره 5، تیر 1400، صفحه 5-6

محمود جعفری دهقی