کلیدواژه‌ها = حماسه
داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-60

محمدعلی عزت زاده