نویسنده = دکتر محمود جعفری دهقی
ایران‌شناسی؛ نیاز امروز ما

دوره 2، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 5-6

دکتر محمود جعفری دهقی