نویسنده = ���������������� ������������
بخشی از قصیده «ایوان مدائن»

دوره 2، شماره 3، آذر 1399

خاقانی شَروانی